Randburg Hindi Patshala
Ms Pranitha Leckram 084 460 6940
pranitha.leckram@absa.co.za

Benoni Hindi Patshala
7 Hilliard Road, Morehill 1511
Mr Virjanand Garrib 084 491 1039
vee@shereno.co.za

Midrand Hindu Dharma Sabha
P O Box 40, Kelvin 2054
Mr H Sewnath 082 443 8213
sewnath@arc.agric.za

Chamakte Sitare
Romilla Ramgathi
romillaramgathi@yahoo.com
076 4277371/011 792 4741

Westrand Hindi Gyan Sagar Paatshala
Shushila Devi Ramsundar
romillaramsundar@gmail.com
011792 9621/0834747173

Springs Sanathan Ved Dharma Sabha
Meerandra Jimmy
reshmajimmy30@gmail.com
064 377 8280

Centurion Hindu Society
Rekha Bennideen
bennideenr@gmail.com
083 369 5117